۱۴۰۱-۰۲-۲۷ شمسی 17-05-2022 میلادی ساعت :

؛emrtdچیست؟

 

سند مسافرتی قابل خواندن از طریق ماشین الکترونیکی (EMRTD): گذرنامه، کارت هویت، برگه عبور موقت یا سایر اسناد مسافرتی است که چیپست بدون تماس در آن تعبیه شده است و قابلیت استفاده برای شناسایی بیومتریک دارنده MRTD مطابق با استانداردهای مشخص شده را دارا است

پاس شباهتی