۱۴۰۱-۰۴-۰۵ شمسی 26-06-2022 میلادی ساعت :

ارسال بسته های پستی حاوی اسناد هویتی به مقصد اروپا

بخشنامه اداره پست جمهوری اسلامی با این مضمون که از آنجاییکه بسیاری از بسته های پستی حاوی اسناد هویتی بدلیل مهاجرتهای غیرقانونی و پناهندگی فرایند بازرسی طولانی دارند و گاها تعیین سرنوشت آنها ناممکن میشود و یا توقیف و مفقود میشوند لذا متصدیان عواقب احتمالی را به فرستنده اعلام کنند

یعنی اگر نرسید و یا گم شد خودتان مسئول هستید

کاربرد دیگر این بخشنامه را افراد درگیر خودشان حدس بزنند 😉اگه گفتید