۱۴۰۲-۰۳-۰۴ شمسی 25-05-2023 میلادی ساعت :

اعلام امادگی امریکا جهت پذیرش پناهندگان اوکراینی

 

در ادامه مقاله :
بیشترین حجم اوارگان جنگی به کشورهای اروپایی انتقال پیدا میکنند ، هنوز مشخص نیست کدام یک از اوکراینی ها واجد شرایط برای اسکان در امریکا هستند

به وسعت و حجم پناهنده ها ، خدمات درمانی و غذایی ، مسکن و … و توان کشورهای اروپایی به این پناهنده ها بستگی داره