۱۴۰۰-۱۱-۰۲ شمسی 22-01-2022 میلادی ساعت :

تعداد کل درخواست های اولیه و ادامه دار مربوط به سال ۲۰۲۰ و قبولی و ردی