۱۴۰۰-۱۱-۰۲ شمسی 22-01-2022 میلادی ساعت :

درخواست های پناهندگی از سوی شهروندان ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰