۱۴۰۱-۱۱-۱۷ شمسی 06-02-2023 میلادی ساعت :

دوشنبه ۱۳۰۰پناهجو با۲۷ قایق به انگلیس رسیدند

دوشنبه ۱۳۰۰پناهجو با۲۷ قایق به انگلیس رسیدند

دولت کنسرواتیو انگلیس فکر می‌کرد با قضیه رواندا و تگ الکترونیک و ساعت وووو می تواند جلوی پناهجویان را بگیرد.