۱۴۰۲-۰۱-۰۳ شمسی 23-03-2023 میلادی ساعت :

فایل های صوتی

۱- نکاتی بسیار مهم درباره کیس مسیحیت؟؟؟

۳-پاسخ منفی در مصاحبه پناهندگی آلمان (قسمت اول)


 

۴-پاسخ منفی در مصاحبه پناهندگی (قسمت دوم)


 

۸- برخی اشتباهات جبران ناپذیر در پروسه پناهندگی ازدواج


 

۹-نکاتی درباره مصاحبه پناهندگی


 

۱۰- پناهندگی در انگلستان؟


 

۱۱- حقیقت یابی در مصاحبه؟؟


 

۱۲-عناصر تشکیل دهنده جرم و تاثیر آن در دفاعیات


 

۱۳- سیستم cmsدادگستری ایران چیست؟


 

۱۴- افراد زیر کیس چه زمانی به پرونده ملحق شوند؟


 

۱۵- حقایقی درباره پناهندگی


۱۶- بیماری در پروسه پناهندگی ترکیه


 

۱۷- پناهندگی در داخل خاک کانادا


 

۱۸- اسکان مجدد کانادا


 

۱۹- معنای (پرونده جدید ) بعد از ردی دوم


۲۰- چالش اساسی در کیسهای آتئیست و آگنوستیک


 

۲۱- اهمیت تفکیک افراد سر کیس و زیر کیس


 

۲۲- تعهدات پیشنهاد دهنده بشردوستانه استرالیا


 

۲۳- اهمیت تداوم فعالیتها در راستای گرایش(مذهبی،سیاسی و… )


 

۲۴- چه موضوعاتی کیس پناهندگی محسوب نمیشود؟؟


 

۲۵-اهمیت دانش حقوقی در پروسه پناهندگی وثیقه گذاشتن


 

۲۶- آیا پناهندگی جرم است؟


 

۲۷- گرفتن کیس راه از قاچاقبر


 

۲۹- یکی از مهمترین علل ردی تناقض گویی است 


 

۳۰- توضیحاتی درباره ارائه مدارک دادگستری


 

۳۱- ویزای بدون اثر انگشت


 

۳۲- از بین بردن پاسپورت با ورود قانونی


 

۳۳- تنظیم دفاعیات در ایران


 

۳۴- تاثیر اظهارات شخص در پروسه دوبلین


 

۳۵- ارائه درخواست پناهندگی با ورود غیر قانونی


 

۳۹- بیماری مانع از اجرای دوبلین است


 

۴۰-مواردی که قانون دوبلین اعمال نمیشود


 

۴۱- دوبازه زمانی ششماهه در قانون دوبلین


 

۴۲- آیا پناهندگان میتوانند به سفارت ایران مراجعه کنند؟


 

۴۳- آیا بعد از کسب پناهندگی میتوانیم به کشورمان سفر کنیم؟


 

۴۵- پاسخ دادن به جای همه افراد درگیر در دفاعیات


 

۴۶- اقدامات اشتباه در دفاع حقوقی


 

۴۷- پناهندگی راه مهاجرت نیست


 

۴۸- اشتباه بعضی عزیزان در تشخیص افراد زیر کیس

۴۹- لزوم آینده نگری در دفاعیات


 

۵۰- چگونه جلسه مصاحبه اصلی را اداره کنیم


 

۵۱- ارائه درخواست پناهندگی با ویزای توریستی،جستجوی کار،ازدواج 


 

۵۲- نکاتی درباره مصاحبه تکمیلی


 

۵۳- پناهندگی در آلمان


 

۵۴- روند رسیدگی به پرونده پناهندگی در سوئیس


 

۵۵- مصاحبه پناهندگی یا بازجویی


 

۵۶- اضافه کردن مطالب در کیس پناهندگی


 

۵۷- رد شدن درخواست پناهندگی پایان کار نیست.


 

۵۸- دانستن دانش حقوقی


 

۶۱- انصراف از پروسه پناهندگی در ترکیه و بازگشت مجدد بعد از مدتی


 

۶۳- ارائه مدارک تقلبی؟؟


 

۶۴- رابطه انگلستان و قانون دوبلین


 

۶۵- نکاتی درباره اقامت توریستی ترکیه


 

۶۷- ارائه درخواست پناهندگی با ویزای توریستی،جستجوی کار،ازدواج و..


 

۶۸- پناهنده چه کسی است؟


 

۶۹- انصراف یکی از نفرات در پرونده پناهندگی 


 

۷۰- دو دلیل اصلی رد درخواست پناهندگی اشخاص چیست؟


 

۷۱- اتهام زنی و پرونده سازی


 

۷۳- چالش حقوقی بعضی از دفاعیات


 

۷۴- نکات بسیار مهم درباره مسئله دستگیری و بازداشت


 

۷۶- اگر با ویزا وارد کشوری شدید چه زمانی باید درخواست پناهندگی دهید


 

۷۷- توضیحاتی درباره ارائه مدارک دادگستری


 

۷۸- ابهام در کیس خطر ناشی از عدم تسلط بر موضوع است


 

۷۹- آیا میتوان دفاعیات خود را تغییر دهیم


 

۸۰- آیا با ویزای ترانزیت میتوان درخواست پناهندگی داد


 

۸۳- رعایت اصل موازنه حقوقی در جلسه مصاحبه


 

۸۵- وجود حتی یک مورد ادعای خلاف واقع در کیس پناهندگی شما چه تاثیری دارد؟


 

۸۶- رعایت اصل موازنه حقوقی در جلسه مصاحبه


 

۸۷- ارائه درخواست پناهندگی با ورود غیر قانونی


 

۸۸- مسئولیت سواستفاده از مدارک در صورت عدم گزارش و پیگیری برعهده شما است


 

۸۹- نکاتی درباره پناهندگی انگلستان 


 

۹۰- نکات مهم درباره ارائه درخواست پناهندگی در فرودگاه


۹۱- طرح جدید انگلستان درمسئله پناهندگی


 

۹۵- پناهندگی افراد زیر سن قانونی


 

۹۶- نکاتی درباره مصاحبه کشوری


 

۹۹- یک اصل مهم در نامه نگاری و پیگیری پرونده پناهندگی 


 

۱۰۰- نکته ای بسیار مهم در کیسهای عقیدتی و مذهبی


 

۱۰۲- نکته مهم در کیسهای مذهبی


 

۱۰۳- تاثیر ذهنیت کشورها درباره کیسهای پناهندگی


 

۱۰۴- فرم غربالگری اولیه چیست؟


 

۱۰۵-اهمیت سابقه سفرهای خارجی شخص در پروسه پناهندگی


 

۱۰۶- آیا در جرائم امنیتی اوراق به شخص ابلاغ میشود یا خیر؟؟


 

۱۰۷-تلاش خود شخص سرنوشت او را رقم میزند 


 

۱۰۸- دادگاه حقوق بشر اروپایی


 

۱۰۹- صحبتهای عجیب و غریب


 

۱۱۱- بعضی افراد از روی دلسوزی به پناهجو مشاوره اشتباه میدهند اینکار گاها از دشمنی بدتر است 


 

۱۱۲- تکرار و تکرار و تکرار


 

۱۱۳- مکانیسم ارجاع ملی؟


 

۱۱۴- سامانه ثنا چیست ؟


 

۱۱۵- کمیسیون ماده ۱۶ قانون گذرنامه


 

۱۱۶- اهمیت فهم برخی نکات حقوقی در کیس پناهندگی


 

۱۱۷- دو نکته مهم درباره مصاحبه پناهندگی

 

۱۱۸- دو مورد در پرونده های استینافی کیسهای اجتماعی


 

۱۱۹- صفرتاصد پناهندگی کانادا۱⃣


 

۱۲۰- صفرتاصد پناهندگی کانادا۲⃣


 

۱۲۱- صفرتاصد پناهندگی کانادا۳⃣


 

۱۲۲- خودتان را محک بزنید 


 

۱۲۳- اقدامات اشتباه در دفاع حقوقی


 

۱۲۴- دفاعیات و کیس خطر خود را شخصی کنید 


 

۱۲۶- نحوه تشخیص گرایش و هویت جنسی در مصاحبه پناهندگی


 

۱۲۷-نکته ای کوتاه درباره کلیه کیسهای مذهبی و عقیدتی


 

۱۲۸-عامل اصلی رد درخواست پناهندگی