۱۳۹۹-۰۹-۱۳ شمسی 03-12-2020 میلادی ساعت :

فایل های صوتی

۱- نکاتی بسیار مهم درباره کیس مسیحیت؟؟؟

۳-پاسخ منفی در مصاحبه پناهندگی آلمان (قسمت اول)


 

۴-پاسخ منفی در مصاحبه پناهندگی (قسمت دوم)


 

۸- برخی اشتباهات جبران ناپذیر در پروسه پناهندگی ازدواج


 

۹-نکاتی درباره مصاحبه پناهندگی


 

۱۰- پناهندگی در انگلستان؟


 

۱۱- حقیقت یابی در مصاحبه؟؟


 

۱۲-عناصر تشکیل دهنده جرم و تاثیر آن در دفاعیات


 

۱۳- سیستم cmsدادگستری ایران چیست؟


 

۱۴- افراد زیر کیس چه زمانی به پرونده ملحق شوند؟


 

۱۵- حقایقی درباره پناهندگی


۱۶- بیماری در پروسه پناهندگی ترکیه


 

۱۷- پناهندگی در داخل خاک کانادا


 

۱۸- اسکان مجدد کانادا


 

۱۹- معنای (پرونده جدید ) بعد از ردی دوم


۲۰- چالش اساسی در کیسهای آتئیست و آگنوستیک


 

۲۱- اهمیت تفکیک افراد سر کیس و زیر کیس


 

۲۲- تعهدات پیشنهاد دهنده بشردوستانه استرالیا


 

۲۳- اهمیت تداوم فعالیتها در راستای گرایش(مذهبی،سیاسی و… )


 

۲۴- چه موضوعاتی کیس پناهندگی محسوب نمیشود؟؟


 

۲۵-اهمیت دانش حقوقی در پروسه پناهندگی وثیقه گذاشتن


 

۲۶- آیا پناهندگی جرم است؟


 

۲۷- گرفتن کیس راه از قاچاقبر


 

۲۹- یکی از مهمترین علل ردی تناقض گویی است 


 

۳۰- توضیحاتی درباره ارائه مدارک دادگستری


 

۳۱- ویزای بدون اثر انگشت


 

۳۲- از بین بردن پاسپورت با ورود قانونی


 

۳۳- تنظیم دفاعیات در ایران


 

۳۴- تاثیر اظهارات شخص در پروسه دوبلین


 

۳۵- ارائه درخواست پناهندگی با ورود غیر قانونی


 

۳۹- بیماری مانع از اجرای دوبلین است


 

۴۰-مواردی که قانون دوبلین اعمال نمیشود


 

۴۱- دوبازه زمانی ششماهه در قانون دوبلین


 

۴۲- آیا پناهندگان میتوانند به سفارت ایران مراجعه کنند؟


 

۴۳- آیا بعد از کسب پناهندگی میتوانیم به کشورمان سفر کنیم؟


 

۴۵- پاسخ دادن به جای همه افراد درگیر در دفاعیات


 

۴۶- اقدامات اشتباه در دفاع حقوقی


 

۴۷- پناهندگی راه مهاجرت نیست


 

۴۸- اشتباه بعضی عزیزان در تشخیص افراد زیر کیس