۱۴۰۱-۰۷-۰۲ شمسی 24-09-2022 میلادی ساعت :

 مجوز کار برای پناهجویان در بریتانیا

 

افرادی که در بریتانیا تقاضای پناهندگی می کنند معمولاً اجازه کار ندارند در حالی که درخواست آنها در حال بررسی است. در عوض برای رفع نیازهای ضروری زندگی خود، در صورتی که در غیر این صورت فقیر باشند، مسکن و حمایت به آنها داده می شود. خط مشی مشخص کننده زمان اعطای اجازه کار به افرادی که ادعای پناهندگی دارند در قوانین مهاجرت مشخص شده است. این امر روشن می‌کند که وزارت کشور می‌تواند به پناهجویانی که ادعای آنها بیش از ۱۲ ماه است بدون تقصیر آنها اجازه کار بدهد. بر اساس این سیاست، افرادی که مجاز به کار هستند، محدود به مشاغلی هستند که در لیست مشاغل کمبود منتشر شده توسط وزارت کشور هستند.

ضمنا ؛ در صورتی که تقاضای پناهندگی ، پناهجو رد شود ، مجوز کار اعطا شده ابطال می شود.

https://www.gov.uk/government/publications/handling-applications-for-permission-to-take-employment-instruction/permission-to-work-and-volunteering-for-asylum-seekers-accessible-version