۱۴۰۲-۰۷-۱۰ شمسی 02-10-2023 میلادی ساعت :

ویدئو های ارسالی همراهان مجموعه

 

پیام‌پر از مهر یکی از همراهان گرامی مجموعه از برلین

 آلمان


۲۶/۸/۲۰۲۰

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
مارا با دانش حقوقیمان بسنجید
موفقترین مجموعه مشاوره حقوقی پناهجویان

 

پیام‌پر از مهر یکی از همراهان گرامی مجموعه از 

سوئد

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
مارا با دانش حقوقیمان بسنجید
موفقترین مجموعه مشاوره حقوقی پناهجویان

 

 

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

هلند

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید

موفقترین مجموعه مشاوره حقوقی پناهجویان

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

انگلستان

 

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

سوئیس

 

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

 

اسپانیا

 

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

دانمارک

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

آلمان

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

انگلستان

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

المان

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

 

آلمان 

برنامه پرسش و پاسخ با حضور آقای هادی مدیر مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت از

سوئیس

پیام پر از مهر  قبولی یکی از عزیزان مشاوره پناهندگی و مهاجرت

هلند

پیام پر از مهر قبولی یکی از عزیزان مشاوره پناهندگی و مهاجرت

آلمان

موفقیت عزیزان افتخار ما است

خوشحالیم که روند تجدید نظر پرونده یکی از همراهان عزیز مجموعه در سوئد با موفقیت سپری شد و بعد از ابطال نظر اداره مهاجرت ، ایشان موفق به دریافت اقامت پناهندگی , اجازه کار,و اسناد مسافرتی شدند

 

۷/۲۰۲۱

موفقیت عزیزان افتخار ما است

هلند

۷/۲۰۲۱

پیام یکی از همراهان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت از بلاروس

پیام پر مهر همراهان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

ویزای اخذ شده بلاروس

اخذ ویزای مکزیک

پیام پر مهر همراه مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت از انگلستان

 

ویزای اخذ شده بلاروس

پیام پر از مهر یکی از همراهان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت از
تورنتو

پیام پر مهر یکی از عزیزان مجموعه  سوئیس