۱۳۹۹-۱۲-۰۷ شمسی 25-02-2021 میلادی ساعت :

ویدئو های ارسالی همراهان مجموعه

 

پیام‌پر از مهر یکی از همراهان گرامی مجموعه از برلین

 آلمان


۲۶/۸/۲۰۲۰

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
مارا با دانش حقوقیمان بسنجید
موفقترین مجموعه مشاوره حقوقی پناهجویان

 

پیام‌پر از مهر یکی از همراهان گرامی مجموعه از 

سوئد

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
مارا با دانش حقوقیمان بسنجید
موفقترین مجموعه مشاوره حقوقی پناهجویان

 

 

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

هلند

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید

موفقترین مجموعه مشاوره حقوقی پناهجویان

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

انگلستان

 

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

سوئیس

 

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

 

اسپانیا

 

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

دانمارک

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

آلمان

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت 

انگلستان

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است

ما را با دانش حقوقیمان بسنجید 

موفقترین مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

 

آلمان برلین

 

پیام پر از مهر یکی از عزیزان مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

 

آلمان