۱۴۰۰-۱۰-۲۹ شمسی 19-01-2022 میلادی ساعت :

 کمک ترجمه میدانی ترکیه

 

یک سازمان آلمانی میتواند برای ترجمه فارسی به ترکی و برعکس به شما خدمات بدهد

برای داشتن این خدمات میتوانید با شماره تماس بگیرید.